Настани и новости
Календар на активности
Програми
За Фондацијата
Конкурси
Публикации
Партнери
Извештаи
Отворени писма
Контакт-информации
Мапа на сајтот
 
 
 
Фотографии од настани
Event photos
 
 

 Календар на активности
- Архива на календарот на активности
 
 
 
 
 
 
Црн понеделник
 
20 години ФООМ
 
 
 
Metamorphosis, Foundation for sustainable ICT solutions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Партнери

ДОМАШНИ

Државни институции и организации
Општините:
Боговиње
Велес
Гостивар
Дебар
Илинден
Карпош
Куманово
Неготино
Охрид
Струмица
Старо Нагоричане
Тетово

Невладини организации
НВО Инфоцентар
Центар за развој на медиуми (ЦРМ)
Младински образовен форум
Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“
Помош за хендикепирани и сиромашни-Прилеп
Врама си – Куманово
КХАМ – Куманово
Дендо вас – Скопје
Центар за граѓански комуникации
Центар за развој на локалната демократија
Х.E.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување
ХОПС – Опција за здрав живот
Коалиција за промоција и заштита на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници
МИА - Здружение за здравствено просветување и унапредување на здравјето
Центар за развој на регионални политики и истражување – Студиорум
РЦЦ - Рома Ресурсен Центар
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Република Македонија – ЕСЕ
Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите Месечина –Гостивар
НВО ЛИЛ Скопје
КХАМ Делчево
ЦДРИМ Скопје
Здружение на граѓани СТАР-СТАР
Рома СОС - Прилеп
Македонски центар за европско образование (МЦЕО), Скопје
Фондација Метаморфозис
РЕАКТОР
Детски театарски центар, Скопје
Центар за современа уметност, Скопје
Регионален центар за одржлив развој, Гевгелија
Регионален центар за одржлив развој, Кратово
Фондација за развој на локалната заедница, Штип
Фондација за локален развој и демократија Фокус, Велес
Центар за развој на заедницата, Кичево
Центар за поддршка на заедницата, Ресен
Центар за одржлив развој на заедницата, Дебар
Центар за одржлив развој Порта, Струмица
Здружение за развој и активизам Аква, Струга

СТРАНСКИ

Амбасади, институции и меѓународни организации
Американска агенција за мегународен развој – УСАИД
Мисија на ЕУ во Македонија
Швајцарска агенција за развој и соработка - SDC

Невладини организации
Детска фондација Песталоци – Швајцарија
Ромски образовен фонд- Унгарија
Институт за европска политика, Берлин

Деловни организации
Единица за координација на форумите

 
назад  
 

     © Copyright 2013, Foundation Open Society - Macedonia. Web site developed by Metamorphosis - Foundation for sustainable ICT solutions